Kilka słów o Radzie:

  1. Rada jest organem reprezentującym uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Szydłowo, oraz kontynuujących edukację szkołach ponadpodstawowych.
  2. Rada jest samorządową reprezentacją młodzieży Gminy Szydłowo o charakterze konsultacyjnym.
  3. Podstawą działania Rady jest praca społeczna zamieszkałych w gminie Szydłowo przedstawicieli społeczności szkolnych, zwanych dalej radnymi-juniorami.
  4. Podstawą prawną działania Rady jest uchwała Rady Gminy Szydłowo oraz Statut.
  5. Rada wybiera następujące organy: Prezydium Rady, Komisję Rewizyjną, pozostałe komisje.
  6. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych zgodnie z przyjętym planem pracy, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym.
  7. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium.
  8. Terenem działalności Rady jest Gmina Szydłowo.
  9. Siedzibą Rady jest Urząd Gminy Szydłowo.
  10. Kadencja Rady trwa: 3 lata, począwszy od pierwszego posiedzenia Rady dla I Kadencji Młodzieżowej Rady, oraz 4 lata liczona od 15 października dla kolejnych kadencji.